AV - Power2host Hosting

AV - Power2host Hosting

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

AV

    
 
 
 
Artikel I.             Toepasselijkheid

 
Sectie 1.01          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Power2host Hosting te Zaandam verder te noemen “gebruiker”, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 
Sectie 1.02          In deze algemene voorwaarden wordt met "de klant" bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via gebruiker goederen bestelt en/of koopt.
 
Sectie 1.03          Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 

Artikel II.          Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 
Sectie 2.01          Alle aanbiedingen en offertes door gebruiker, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van gebruiker of door feitelijke uitvoering door gebruiker komt een overeenkomst tot stand.
 
Sectie 2.02          Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van gebruiker.
 
Sectie 2.03          Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van gebruiker ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

 
Artikel III.        Uitvoering van de overeenkomst

 
Sectie 3.01          Levering vindt plaats volgens de geldende Incoterm: Ex Works (af fabriek). Indien de klant afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan.
 
Sectie 3.02          Goederen gelden als geleverd, zodra gebruiker de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te monteren, bij gebruiker of bij een derde klaar staan om door de klant te worden afgehaald of om in opdracht van de klant te worden verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant.
 
Sectie 3.03          Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat gebruiker het transport van de producten verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de klant.
 
Sectie 3.04          De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door gebruiker steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.
 

Artikel IV.       Prijzen

 
Sectie 4.01          Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door gebruiker aan de klant te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant.
 
Sectie 4.02          De in de aanbiedingen van gebruiker weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.
 

Artikel V.         Betaling

 
Sectie 5.01          Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op gebruiker te verrekenen met de door gebruiker in rekening gebrachte bedragen.
 
Sectie 5.02          Gebruiker heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.
 
Sectie 5.03          Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door gebruiker aangewezen bank- of girorekening. Gebruiker heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door gebruiker, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door gebruiker is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade.
 
Sectie 5.04          Gebruiker is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan gebruiker verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.
 
Sectie 5.05          Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan gebruiker vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.
 
Sectie 5.06          Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan gebruiker verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of gebruiker buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van gebruiker om schadevergoeding te vorderen.
 
Sectie 5.07          Onverminderd de overige rechten van gebruiker uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens gebruiker gehouden om de incassokosten te vergoeden die gebruiker heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard - schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.
 
Sectie 5.08          De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.
 

Artikel VI.       Garantie
 
Sectie 6.01          Indien door gebruiker aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.
 
Sectie 6.02          Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal gebruiker de te leveren producten -naar de keuze van gebruiker- herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien gebruiker de klant mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de klant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan gebruiker.Alle eventuele garantieverplichtingen van gebruiker vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van gebruiker wijzigingen in de door gebruiker geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

 
Artikel VII.    Reclames

 
Sectie 7.01          Eventuele klachten over een door gebruiker geleverd product, dienen terstond door de klant aan gebruiker schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 30 dagen na levering van de producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant gebruiker, binnen 30 dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.
 
Sectie 7.02          Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is gebruiker niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door gebruiker van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door gebruiker zijn gecrediteerd.
 
Sectie 7.03          Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft gebruiker het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van € 100,00.
 

Artikel VIII.  Eigendomsvoorbehoud

 
Sectie 8.01          Alle door gebruiker te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van gebruiker, zolang de klant enige vordering van gebruiker, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.
 
Sectie 8.02          De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van gebruiker te bewaren.
 
Sectie 8.03          De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.
 
Sectie 8.04          Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens gebruiker tekort schiet of gebruiker goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is gebruiker gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De klant zal medewerking verlenen en de gebruiker te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de gebruiker. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met gebruiker was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor gebruiker uit de terugneming voortvloeien.
 

Artikel IX.       Ontbinding en beëindiging

 
Sectie 9.01          De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.
 
Sectie 9.02          In geval van verzuim van de klant is gebruiker gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan gebruiker verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.
 
Sectie 9.03          Gebruiker is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. gebruiker zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 
 
Artikel X.          Overmacht

 
Sectie 10.01      Gebruiker is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.
 
Sectie 10.02      Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van gebruiker zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij gebruiker als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van gebruiker of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van gebruiker.
 
Sectie 10.03    Indien gebruiker bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 

Artikel XI.       Aansprakelijkheid

 
Sectie 11.01   Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van gebruiker.
 
Sectie 11.02   De totale aansprakelijkheid van gebruiker zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door gebruiker aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
 
Sectie 11.03   Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.
 

Artikel XII.     Geschillen en toepasselijk recht
 
Sectie 12.01   Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 
Sectie 12.02   Op een met gebruiker gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.
 
Sectie 12.03   Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de gebruiker ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

Artikel XIII.  Algemene verordening gegevensbescherming

Sectie 13.01  Per 25 mei 2018 is de nieuwe Europeese wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden, dit houd in dat gebruiker verplicht is om aan deze wet te houden. wij verzamelen, bewaren en beschermen uw gegevens zowel offline als online zodat niemand misbruik kunnen maken van uw gegevens.

Sectie 13.01  Confirm de wet AVG dienen alle bestaande klanten zich opnieuw te registeren op onze webshop en de Nieuwe Algemene voorwaarden te accepteren.
 
Artikel XIV.  Bewindsvoering of onder curatele

Sectie 14.01 Indien Klant onder Curatele of bewindsvoering staat zijn er een Bijzondere Algemene Voorwaarden van toepassing. Klant is verplicht om aan te geven dat hij of zij onder bewindsvoering of onder curatele staan geregisteerd in het Centraal Curatale Bewindregister (CCBR)

Sectie 14.02 Klant gaat akkoord dat wij het CCBR raadplegen als wij het vermoeden hebben dat er problematische betalingen voor gedaan hebben in het verleden en dat niet gemeld hebben bij aanvang van bestellen van producten en diensten bij Gebruiker.

Secttie 14.03 Gebruiker staat in zijn recht om elke dienst die klant heeft besteld maar onder sectie 14.02 voorkomt in de CCBR om afgenomen producten en diensten per direct te beeindigen. In sommige gevallen kan hiervan afgeweken worden zie Bijzondere Algemene Voorwaarden

Bijzondere Algemene Voorwaarden:

BAV is alleen van toepassing op natuurlijke personen die onder Curatele of bewind staan.

I. Meldplicht van onder Curatele of bewindsvoering:

Sectie 1.01 Klant is ten alle tijden verplicht om aan te geven dat hij of zij geregisteerd staan als onder curatele of bewind in het Centraal Curatale Bewindregister.

Sectie 1.02 Klant is tevens verplicht om bij bestellen van producten of diensten bij gebruiker hun NAW en geboorte datum op te geven, doet de klant dit niet kan gebruiker de bestelling niet in behandeling nemen en afwijzen. bij onjuiste NAW en geboortedatum worden alle bestellingen niet in behandeling genomen.

Sectie 1.03 Klant is verplicht om hun curator of bewindvoerd(st)er van voor aanvang bestellen van producten/diensten bij Gebruiker in te lichten en duidelijke afspraken hier over maken, dit voorkomt terleurstellingen bij de Klant en Gebruiker.

II. Bepaling van bestelling voor Geregisteerde klant bij CCBR:

Sectie 2.01 Gebruiker heeft de maximale bestellingsbedrag vast gesteld op €50 incl btw, dit houd in dat de klant die geregisteerd staan bij CCBR geen bestellingen kunnen doen die boven totale factuurbedrag van €50 kunnen plaatsen, komt dit bedrag boven de 50 uit word de bestelling niet in behandeling genomen tenzij:
A. Officiele goedkeuring van klant's Curator of Bewindvoerd(st)er
Als er sprake is van een officiele goedkeuring van klant's Curator of bewindsvoerd(st)er is de klant verplicht om dit door te geven aan Gebruiker.
  B. Dat het uiteindelijke maandbedrag gelijk of onder de maximale bestellingsbedrag van 50 uitkomt
  C. De klant gaat akkoord met een standaard webhosting Pakket Small en een goedkopere Domeinnaam          die elk jaar in rekening word gebracht. Bij streaming diensten word altijd per maand in rekening                  gebracht en zal nooit hoger mogen worden dan maximale toegestaande bestellingsbedrag van 50

Sectie 2.03 Gebruiker kan in sommige gevallen afwijken van genoemde bedragen indien duidelijke afspraken zijn gemaakt tussen Gebruiker, klant en klant's curator of Bewindvoerd(st)er. Dit kan vastgesteld worden in een overeenkomstcontract

 
 
 
Power2host Hosting
Lobeliusstraat 60
1504 EN Zaandam
+31 68666 8863

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu